ระบบงานทะเบียนนักเรียน

           ระบบงานทะเบียนนักเรียน จะเป็นระบบงานที่ทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของแต่ละคน โดยแสดงรูปภาพ และกำหนดเป็นรหัสประจำตัวนักเรียน การเก็ยประวัติความประพฤติ ผลการเรียน โดยระบบจะทำการบันทึก และเก็บไว้ในฐานข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และค้นหา รายละเอียดของนักเรียนได้ตามเงื่อนไข เช่น รหัส ชื่อ ชั้น

 • งานด้านทะเบียนประวัติส่วนตัวของนักเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการค้นหา หรือตรวจสอบ
 • งานสมัครนักเรียนใหม่ และการมอบตัว
 • งานการเลื่อนชั้นของนักเรียน ระบบสามารถกำหนดการเลื่อนชั้นเป็นห้อง เป็นรายบุคคลได้ตามเงื่อนไข
 • งานทางด้านการค้นหาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถกำหนดเป็นชื่อ นามสกุล
 • งานจัดการทำรายงานสรุปเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียนเพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น รายงานตามเพศ อายุ ชั้น ห้อง ให้อัตโนมัติ หรือเพื่อใช้ในกิจการภายในสถานศึกษา
 • รูปแบบหน้าจอ

 


บันทึกประวัตินักเรียน

บันทึกประวัตินักเรียน คือการบันทึกรายละเอียดของนักเรียนแต่ละบุคคลโดยสามารถบันทึกรูปภาพนักเรียนได้ » Full

บันทึกประวัตินักเรียน-ที่อยู่

บันทึกประวัตินักเรียน-ที่อยู่ คือการบันทึกรายละเอียดที่อยู่ของนักเรียนแต่ละบุคคลโดยสามารถแทรกรูปแผนที่ได้ » Full

บันทึกประวัตินักเรียน-ครอบครัว หน้าที่ 1

บันทึกประวัตินักเรียน-ครอบครัว คือการบันทึกรายละเอียดครอบครัวนักเรียนแต่ละบุคคลเช่นรายละเอียดบิดามารดา » Full

บันทึกประวัตินักเรียน-ครอบครัว หน้าที่ 2

บันทึกประวัตินักเรียน-ครอบครัว หน้าที่ 2 » Full

บันทึกประวัตินักเรียน-การศึกษา หน้าที่ 1

บันทึกประวัตินักเรียน-การศึกษา คือการบันทึกรายละเอียดการศึกษานักเรียนแต่ละบุคคลเช่นรายละเอียดระดับ/ชั้น/ห้องที่ประจำอยู่,ปีการศึกษา หรือเกรดแฉลี่ยเป็นต้น » Full

บันทึกประวัตินักเรียน-การศึกษา หน้าที่ 2

การศึกษา หน้าที่ 2 » Full

บันทึกประวัตินักเรียน-ผลการเรียน

บันทึกประวัตินักเรียน-ผลการเรียน คือการแสดงรายละเอียดผลการเรียนนักเรียนแต่ละบุคคล » Full

บันทึการเปลี่ยนรหัสนักเรียน

» Full

บันทึการเลื่อนชั้นเรียน

คือการบันทึกการเลื่อนชั้นของแต่ละระดับการศึกษาโดยสามารถกำหนดให้นักเรียนคนใดมีการเลื่อนชั้นหรือไม่เลื่อนได้ตามความต้องการ » Full

บันทึการโอนนักเรียนไปแฟ้มข้อมูลเก่า

บันทึการโอนนักเรียนไปแฟ้มข้อมูลเก่า คือการโอนข้อมมูลนักเรียนที่จบการศึกษา,ไล่ออก,ลาออก ไปเก็บไว้ทีแฟ้มข้อมูลนักเรียนเก่าโดยสามารถทำได้ทั้งรายบุคคลหรือโอนเป็นห้อง » Full

ทะเบียนนักเรียนเก่า

ทะเบียนนักเรียนเก่า คือการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆของนักเรียนที่ได้ลาออกจากสถานศึกษา โดยรายละเอียดต่างๆจะเหมือนกับรายละเอีดทะเบียนประวัตินักเรียนทุกประการ » Full

พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรนักเรียน ระบบโปรแกรมสามารถพิมพ์บัตรนักเรียนและบัตรผู้ปกครอง » Full

บันทึกเงินอุดหนุน หน้าที่ 1

บันทึกเงินอุดหนุน คือการออกใบสรุปการขอรับเงินอุดหนุน » Full

บันทึกเงินอุดหนุน หน้าที่ 2

» Full

 • บันทึกประวัตินักเรียน
 • บันทึกประวัตินักเรียน-ที่อยู่
 • บันทึกประวัตินักเรียน-ครอบครัว หน้าที่ 1
 • บันทึกประวัตินักเรียน-ครอบครัว หน้าที่ 2
 • บันทึกประวัตินักเรียน-การศึกษา หน้าที่ 1
 • บันทึกประวัตินักเรียน-การศึกษา หน้าที่ 2
 • บันทึกประวัตินักเรียน-ผลการเรียน
 • บันทึการเปลี่ยนรหัสนักเรียน
 • บันทึการเลื่อนชั้นเรียน
 • บันทึการโอนนักเรียนไปแฟ้มข้อมูลเก่า
 • ทะเบียนนักเรียนเก่า
 • พิมพ์บัตรนักเรียน
 • บันทึกเงินอุดหนุน หน้าที่ 1
 • บันทึกเงินอุดหนุน หน้าที่ 2


 รายละเอียดระบบย่อย

บันทึกประวัตินักเรียน
บันทึกประวัตินักเรียน-ที่อยู่
บันทึกประวัตินักเรียน-ครอบครัว หน้าที่ 1
บันทึกประวัตินักเรียน-ครอบครัว หน้าที่ 2
บันทึกประวัตินักเรียน-การศึกษา หน้าที่ 1
บันทึกประวัตินักเรียน-การศึกษา หน้าที่ 2
บันทึกประวัตินักเรียน-ผลการเรียน
บันทึการเปลี่ยนรหัสนักเรียน
บันทึการเลื่อนชั้นเรียน
บันทึการโอนนักเรียนไปแฟ้มข้อมูลเก่า
ทะเบียนนักเรียนเก่า
พิมพ์บัตรนักเรียน
บันทึกเงินอุดหนุน หน้าที่ 1
บันทึกเงินอุดหนุน หน้าที่ 2
[ Back ]
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*