ระบบงานการรับชำระค่าเล่าเรียน

        ระบบการรับชำระเงินค่าเล่าเรียน เป็นระบบงานที่จะทำการประมวลผลค่าเล่าเรียนแต่ละคนให้อัตโนมัต และบันทึกไว้ในฐานข้อมูล เมื่อมีการชำระระบบแสดงยอดเงินที่ต้องชำระให้ทันที และยังทำให้สามารถทำการประเมินรายรับในแต่ละเทอมการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทำการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน และประวัติการจ่ายเงินของนักเรียนแต่ละคนไว้ในทะเบียน

 • งานด้านการกำหนดค่าเทอม โดยระบบสามารถกำหนดให้เป็นยอดรวม หรือแสดงแยกออกเป็นรายการได้
 • ระบบการรับชำระค่าเล่าเรียน สามารถบันทึกรับเป็นเงินสด บัตรเครดิต และเช็ค
 • ระบบตรวจสอบยอดค้างชำระได้ตามเงื่อนไข เช่น ห้อง ชั้นปี
 • ระบบออกใบติดตาม และทวงถาม
 • ระบบรายงานสรุปการรับเงินเป็นรายวัน หรือแสดงทั้งหมดแยกตามเงื่อนไข
 • ระบบรายงานเปรียบเทียบแสดงเป็นกราฟ
 • ระบบการจัดพิมพ์ใบเสร็จเพื่อออกเป็นหลักฐานในการเบิกค่าเล่าเรียน
 • รูปแบบหน้าจอ
 


บันทึกการรับสมัครนักเรียนใหม่

บันทึกการรับสมัครนักเรียนใหม่ คือการรับเงินนักเรียนใหม่โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเก็บไว้ในระบบทะเบียนนักเรียน และทำการตั้งหนี้ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ฝ่ายการเงินออกใบเสร็จรับเงินอีกครั้ง » Full

บันทึกการตั้งหนี้รับเงินค่าเล่าเรียน

บันทึกการตั้งหนี้รับเงินค่าเล่าเรียน คือการตั้งหนี้รับค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคเรียนของนักเรียนแต่ละคน โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบการตั้งหนี้ได้ภายหลังจากระบบโปรแกรม ทำให้ทราบว่านักเรียนคนใดมีหนี้ค้างชำระค่าเล่าเรียนอยู่ » Full

บันทึกการตั้งหนี้ค่าเรียนพิเศษ/อื่นๆ

บันทึกการตั้งหนี้ค่าเรียนพิเศษ/อื่นๆ คือการบันทึกตั้งหนี้ค่าเรียนพิเศษหรือรายรับอื่นๆที่ทางโรงเรียนกำหนดขึ้น เพื่อเรียกเก็บจากนักเรียน ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการค้างชำระของนักเรียนแต่ละคนได้ » Full

บันทึกการตั้งหนี้ค่าเรียนฤดูร้อน

บันทึกการตั้งหนี้ค่าเรียนฤดูร้อน ทำเพื่อให้ทางฝ่ายการเงินสามารถตรวจสอบค่าเรียนฤดูร้อนและแยกส่วนการรับเงินออกเป็นส่วนๆเช่น รายรับค่าเล่าเรียน,เรียนพิเศษ หรือค่าเรียนฤดูร้อน » Full

รายการค้นหานักเรียนเพื่อการรับเงินค่าเล่าเรียน

รายการค้นหานักเรียนเพื่อการรับเงินค่าเล่าเรียน,ออกใบเบิกค่าเรียน โดยฝ่ายการเงินจะทำการค้นหารายการนักเรียนที่ต้องการชำระ และผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการค้างชำระจากประวัติการชำระเงินได้จากหน้าจอดังกล่าว » Full

รายการประวัติการชำระเงิน

รายการประวัติการชำระเงิน » Full

การรับชำเงินค่าเล่าเรียน โดยผู้ใชสามารถเลือกรายการชำระเงินได้

การรับชำเงินค่าเล่าเรียน โดยผู้ใชสามารถเลือกรายการชำระเงินได้หลายรายการ และสามารถรับชำเงินเป็นเงินสด,บัตรเครดิต หรือชำระเป็นเช็คได้ตามต้องการ ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน » Full

เมนูค้นหาการรับเงินชำระหนี้อื่นๆ/ค่าเรียนฤดูร้อน

เมนูค้นหาการรับเงินชำระหนี้อื่นๆ/ค่าเรียนฤดูร้อน » Full

การชำระหนี้ค่าเรียนพิเศษ/อื่นๆ

การชำระหนี้ค่าเรียนพิเศษ/อื่นๆ คือการบันทึการรับชำระหนี้ค่าเรียนพิเศษหรือรายรับอื่นๆ โดยผู้ใช้สามารถเลือกรายการค้างชำระ และสามารถรับชำระเป็นเงินสด,บัตรเครดิต หรือชำระเป็นเช็คได้ » Full

รายการแสดงข้อมูลการออกจดหมายเวียน

รายการแสดงข้อมูลการออกจดหมายเวียนของนักเรียนที่มีหนี้ค่าชำระ » Full

 • บันทึกการรับสมัครนักเรียนใหม่
 • บันทึกการตั้งหนี้รับเงินค่าเล่าเรียน
 • บันทึกการตั้งหนี้ค่าเรียนพิเศษ/อื่นๆ
 • บันทึกการตั้งหนี้ค่าเรียนฤดูร้อน
 • รายการค้นหานักเรียนเพื่อการรับเงินค่าเล่าเรียน
 • รายการประวัติการชำระเงิน
 • การรับชำเงินค่าเล่าเรียน โดยผู้ใชสามารถเลือกรายการชำระเงินได้
 • เมนูค้นหาการรับเงินชำระหนี้อื่นๆ/ค่าเรียนฤดูร้อน
 • การชำระหนี้ค่าเรียนพิเศษ/อื่นๆ
 • รายการแสดงข้อมูลการออกจดหมายเวียน


 รายละเอียดระบบย่อย

บันทึกการรับสมัครนักเรียนใหม่
บันทึกการตั้งหนี้รับเงินค่าเล่าเรียน
บันทึกการตั้งหนี้ค่าเรียนพิเศษ/อื่นๆ
บันทึกการตั้งหนี้ค่าเรียนฤดูร้อน
รายการค้นหานักเรียนเพื่อการรับเงินค่าเล่าเรียน
รายการประวัติการชำระเงิน
การรับชำเงินค่าเล่าเรียน โดยผู้ใชสามารถเลือกรายการชำระเงินได้
เมนูค้นหาการรับเงินชำระหนี้อื่นๆ/ค่าเรียนฤดูร้อน
การชำระหนี้ค่าเรียนพิเศษ/อื่นๆ
รายการแสดงข้อมูลการออกจดหมายเวียน
[ Back ]
บริษัทเทคแคร์-เอ็กเพรส จำกัด
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่  support@techcare.co.th
copyright 2006 Techcare Express.Co.Ltd., Allrights reserved*