Loading...

About us

บริษัท เทคแคร์เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์, การวางระบบและพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานในธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด


ทางบริษัทได้ พัฒนาระบบโปรแกรมสำเร็จรูปให้เช่า มีดังต่อไปนี้

  • ระบบบริหารงานโรงเรียน
  • ระบบบริหารงานโรงเรียนกวดวิชา
By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. You can delete and/or block cookies by modifying the settings on your browser. Learn more